Dojo Kun Banner 

Dojo Kun


The Kyokushin Dojo Kun or Dojo Oath was written by Sosai Masutatsu Oyama and the famous Japanese writer Eiji Yoshikawa, author of “Musashi”, a best selling book about the life of legendary Japanese swordsman Miyamoto Musashi.
The dojo kun comprises a list of rules to follow in the dojo, but moreover throughout your entire life. The Dojo Kun is recited at the end of a training seession. The most senior student recites the dojo kun out loud with each student repeating the words after him/her while sitting in seiza.
Studying the dojo kun is an excellent way to try to understand the philosophy of Kyokushin karate.

 

  1. Hitotsu, wareware wa, shinshin o renmashi, kakko fubatsu no shingi o kiwameru koto. We will train our hearts and bodies for a firm unshaken spirit.
  2. Hitotsu, wareware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi, kan ni bin naru koto. We will pursue the true meaning of the martial way so that, in time, our senses may be alert.
  3. Hitotsu, wareware wa, shitsujitsu goken o motte, kokki no seishin o kanyo suru koto. With true vigour, we will seek to cultivate a spirit of self-denial.
  4. Hitotsu, wareware wa, reisetsu o omonji, chojo o keishi, sobo no furumai o tsutsushimu koto. We will observe the rules of courtesy, respect our superiors, and refrain from violence.
  5. Hitotsu, wareware wa, shinbutsu o totobi, kenjo no bitoku o wasurezaru koto. We will follow our religious principles and never forget the true virtue of humility.
  6. Hitotsu, wareware wa, chisei to tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto. We will look upwards to wisdom and strength, not seeking other desires.
  7. Hitotsu, wareware wa, shogai no shugyo o karate no michi ni tsuji, Kyokushin no michi o mattou suru koto. All our lives, through the discipline of karate, we will seek to fulfill the true meaning of the Kyokushin way.